نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسئول): hamidsalar@chmail.ir

2 - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان.

چکیده

مقدمه: یکی از روش‎های پیشگیری از جرم که از نظر اجتماعی و اقتصادی هزینه‎های کمتری دارد و به‎صورت بنیادی‎تر به جلوگیری از وقوع جرائم کمک می‎کند، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است که در کشور ما کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش، دستیابی به ماهیت اقدامات پیشگیرانه محیطی توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از طریق بررسی وضعیت فعلی و ارائه روش‎های مناسب برای رسیدن به شرایط مطلوب است.
روش: این پژوهش از حیث جهت‎گیری، کاربردی و از نظر اهداف، اکتشافی است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری، خبرگان انتظامی و علمی مرتبط در سطح شهر تهران می‎باشند که 117 نفر از آنان با توجه به سوابق علمی و عملی، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شده‎اند.
یافته‎ها: اقدامات برون‎سازمانی پلیس پیشگیری در زمینه طراحی محیطی جرم‎ستیز، اهدافی نُه‎گانه نظیر افزایش آستانه ظرفیت، تقویت همبستگی اجتماعی، بهبود نظارت طبیعی و... را شامل می‎شود که مؤلفه‎های تشکیل‎دهنده و سنجه‎های مربوطه توسط خبرگان تأیید شده است. بر همین اساس، در زمینه اقدامات برون‎سازمانی برای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، تفاوت واقعی بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد و با هر سطحی از خطا، فرض مطلوب بودن وضعیت موجود رد شده است.
نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‎های پژوهش، در ارزیابی حاصل از مصاحبه دقیق با خبرگان، علل وجود فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب به این نحو احصاء شده است: ورود نداشتن جدی پلیس به موضوع پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‎ستیز در کشور، نبود مقررات شفاف و الزام‎آور برای سازمان‎ها و مردم در این زمینه، برخی کمبودهای سازمانی مانند نیروی انسانی متخصص، آموزش‎های لازم و اعتبارات سازمانی مورد نیاز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of The Prevention Police Measures in the field of crime prevention through environmental design - with emphasis on the external Cooperation (Case Study: Tehran bozorg)

نویسندگان [English]

  • hamid vatankhah 1
  • Hossein Zolfaghari 2
  • Bahman Kargar 2
  • Mohsen Kalantari 3

1 1-PhD Student in Crime Prevention Management, The first author

2 2-Faculty member of Amin University: hamidsalar@chmail.ir

3 4-Faculty member of Zanjan University

چکیده [English]

Introduction: One of the ways of preventing crime that has less social and economic costs and helps to prevent crimes significantly is the crime prevention through environmental design that is less attended and used in our country. The goal of this research is optimal use of this type of preventive measures by the prevention police in Tehran bozorg, through the review of the current situation to provide suitable measures and achieve the desired conditions.
Method: This research is applicable and in terms of goals is exploratory. The research method is descriptive-analytical. The statistical society 117 of is the related scientific experts and police in the city of Tehran had scientific and practical background.
Findings: The external measures of prevention police in the field of Crime Prevention through environmental design follow nine targets, such as increasing the threshold capacity, strengthening social solidarity, improve natural monitoring…. constituent components and the respective indicators are approved by the experts. Accordingly, in the field of external measures for crime prevention through environmental design, there is a real difference between the status quo and desirable and with any level of error, suppose of desirable status quo has been rejected.
Conclusions: According to the research findings in the evaluation of the detailed interview with experts, causes the distance between the status quo and the desired is specified in this way: not serious interfering police in crime prevention through environmental design in the country seriously, the lack of transparent and binding regulations for organizations and people in this field, some organizational deficiencies such as: manpower specialist, the necessary training and organizational credits needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management of police
  • Crime Prevention
  • external interactions
  • environmental design
- ابراهیمی، ملینا؛ پنجعلی‎زاده، الهام (1394). «بررسی تأثیر طراحی محیطی (CPTED) بر پیشگیری از جرم با رویکرد توسعه پایدار شهری». دومین همایش ملی افق‎های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، ص 2.
- ادیبی سعدی‎نژاد، فاطمه؛ آزاده، عظیمی (1390). «تبیین امنیت در محیط شـهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی (مورد شهر بابلسر)». فصـلنامة آمـایش محـیط، شمارة پانزدهم، صص 106- 81.
- باقری، معصومه؛ زمانی، ابوالفضل؛ زمانی، محسن (۱۳۹۵). «سناریوی ایجاد امنیت در فضاهای شهری با استفاده از روش CPTED (با تأکید بر توانمندسازی امنیتی شهرها)». فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، شماره دوم، صص 79-87.
- بمانیان، محمدرضا؛ رفیعیان، مجتبی؛ ضابطیان، الهام (1388). «سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط‎های شهری». فصلنامه پژوهش زنان، دوره هفتم، شماره سوم، صص 67- 49.
- سلیمی‎سبحان، محمدرضا؛ منیر، یاری؛ حیدری، جهانگیر (1394). «رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و منفعل سازی کانون‎های جرم‎خیز شهری». فصلنامه پژوهش‎های اطلاعاتی و جنایی، سال دهم، شماره سوم، صص 62- 35.
- سلامتی‎زارع، اکرم (1393). «طراحی شهری هم‎سو یا در تقابل ایجاد احساس امنیت در فرد (مورد مطالعه: شهر دزفول)». نهمین سمپوزیم پیشرفت‎های علوم و تکنولوژی، کمیسیون همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد، ص 1.
- جیسون، سوزان؛ ویلسون، پل‎آر (1390). «طراحی محیطی جرم‎ستیز: پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی». (مترجمان محسن کلانتری و ابوذر سلامی بیرامی)، تهران: دفتر پژوهش‎های کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ص 15.
- حبیبی، کیومرت؛ سرکارگر اردکانی، علی؛ نظری عدلی، سعید (1389). «آسیب‎پذیری شهری و GIS». انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم، ص 138.
- حیدری، غلامحسین؛ کارگر، بهمن؛ منافی، سیده سمیه؛ خراسانیان، میترا (1390). «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مورد مطالعه: زنجان)». فصلنامه نگرش‎های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره اول، صص 27-11.
- خاوریان، گرمسیر؛ استاورس، ژاککلـین ام؛ علیـان، مهـدی (1392). «برنامـه‎ریـزی راهبردی توسعة گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (مورد مطالعه: شهر تفت)». مجلة برنامه‎ریزی و آمایش فضا، سال هفدهم، شماره سوم، صص 143- 127.
- رضوان، علی؛ فتحی، منصور (1391). «بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محلات شهری (مورد مطالعه: ناحیه 3 منطقه 17 شهرداری تهران)». فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم، صص 479- 451.
- سایت پلیس  ایران (1395). «بزه‎دیدگی زنان» آرشیو سایت.http://police.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=29&pageid=4636&newsview=8251
 - صادقی، یداله؛ کلانتری، محسن؛ باقری تیار، ناهید (1394). «پیشگیری از جرم و جنایت (سرقت) از طریق طراحی محیطی در کلانشهر تهران». کنفرانس بین‎المللی انسان، معماری، عمران و شهر، ص 2.
- صالحی تبریزی، منا؛ بلیلان، لیدا (1394). «مقابله با خشونت و بزهکاری در مدارس به کمک ابزار طراحی محیطی». اولین کنفرانس بین‎المللی انسان، معماری، عمران و شهر، ص 1.
- عامری سیاهویی، حمیدرضا؛ رستم گورانی، ابراهیم؛ بیرانوندزاده، مریم (1389). «سکونتگاه‎های غیررسمی، امنیت و توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: بندرعباس)». فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره بیست و چهارم، صص 60- 37.
- عصاره، عبدالرحمن؛ شامبیاتی، هوشنگ (1392). «کنش‎های متأثر از محیط و راهبردهای مهار پدیده مجرمانه». فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره ششم، شماره نوزدهم، صص 127- 77.
- غفاری، علی؛ نعمتی‎مهر، مرجان؛ عبدی، ثمانه (١٣٩2). «تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی (CPTED)  در محیط‎های مسکونی». نشریه مسکن و محیط روستا، شماره چهل و چهارم، صص 16-3.
- فیضی، محسن؛ حسینی، سیدباقر، رزاقی‎اصل، سینا (1387). «بازشناسی روش‎ها و شیوه‎های طراحی محیطی برای پیشگیری از تخریب‎گرایی فضا». فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی، دوره ششم، شماره اول، صص 20- 9.
- کلارک، رونالد (1387). «نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی». (ترجمه دکتر محمد حسن جعفریان)، آرشیو سایت SID.IR .
- کارگر، بهمن؛ بحیرایی، حمید (1394). «جغرافیای امنیتی و انتظامی». تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 187.
- مشکینی، ابوالفضل؛ صادقی، یداله؛ کلانتری، محسن؛ کارگر، بهمن؛ رکن‎الدین افتخاری، عبدالرضا (1393). «فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل». فصلنامه نگرش‎های نو در جغرافیای انسانی، سال ششم، شماره دوم، صص 170- 153.
- مرصوصی، نفیسه؛ صفرعلی‎زاده، اسماعیل؛ حسین‎زاده، رباب (1393). «نقش طراحی محیطی در پیشگیری از وقوع جرائم شهری (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر اصفهان)». نشریه پژوهش‎های بوم‎شناسی شهری، شماره دهم ، صص 124- 111.
- محمدنسل، غلامرضا (1393). «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی- از نظریه تا کاربرد». چاپ اول، تهران: نشر میزان، ص 154.
- Carmona, matthew & other. (2010). public places – urban spaces: the dimensions of urban design ,second edition Elsevier ltd.p3
-  Clarke, Ronald V. (2002). The theory of Crime Prevention Through Environmental Design. in
 www.cutrl, pp 1-20
- Colquhoun, I. (2004). Design out Crime: Creating Safe and Sustainable Communities. Oxford, England: Elsevier Architectural Press. p271
- Giordano, Lauren M. (2008). Land Use, Street Networks, and Crime Patterns in the Mattapan Section of Boston, Massachusetts, Paper presented at the annual meeting of the ASC Annual Meeting, St. Loui. P2
- MetLife Foundation. (2008). www.policefuturists.org. Retrieved April 27, 2011, from Police Futurists International
- McCord, E. S. and Ratcliffe J. H. (2009). Intensity Value Analysis and the Criminogenic Effects of Land use Features on Local Crime Patterns, Crime Patterns and Analysis, Vol. 2 (1):pp 17-30
-  Vera, Yaksic., Fabian, Nelson. (2016). "Crime Prevention Through Environmental Design" Master of City and Regional Planning Terminal Projects. P70.